0
ثبت سفارش
تعداد
عنوان
 

شیوه های پرداخت بازرگانی پیشوا

 

 

 


لگو بانک ملی _ بازرگانی پیشوا


بانک ملی ایران:

230170000000112463471004

1 - شماره شبا: 04 4710 2463 0011 0000 0170 23 IR

*توجه شماره شبا کپی شده بدون IR ابتدا میباشد

0112463471004

شماره حساب : 0112463471004

6037997517507951

شماره کارت : 7951 1750 9975 6037

 

به نام مجتبی پیشوا


930170000000112473268005

2 - شماره شبا: 05 2680 2473 0011 0000 0170 93 IR

*توجه شماره شبا کپی شده بدون IR ابتدا میباشد

0112473268005

شماره حساب : 0112473268005

6037997521800624

شماره کارت : 0624 2180 9975 6037

 

به نام هادی پیشوا


 

لگو بانک ملت _ بازرگانی پیشوا

بانک ملت :


800120020000004539017696

3 - شماره شبا: 96 0176 4539 0000 0200 0120 80 IR

*توجه شماره شبا کپی شده بدون IR ابتدا میباشد

4539017696

شماره حساب : 4539017696

6104337634387615

شماره کارت : 7615 3438 3376 6104

 

به نام هادی پیشوا


لگو بانک رسالت _ بازرگانی پیشوا

بانک رسالت:


620700001000115885311002

4 - شماره شبا: 02 3110 5885 0011 0010 0700 62 IR

*توجه شماره شبا کپی شده بدون IR ابتدا میباشد

5885311

شماره حساب : 10/5885311/2

*توجه در قسمت پیشین عدد 10 و در قسمت پسین عدد 2 را قرار دهید و متن کپی شده را در وسط الصاق نمایید

5041721053743812

 شماره کارت :  3812 5374 7210 5041

 

به نام محمد جواد صداقت